Analiza

Icon
FYR MACEDONIA SUPPLIER DEVELOPMENT PILOT PROGRAM TOOLKIT: MATERIALS AND LESSONS LEARNED

Пилот-програма за развој на добавувачи (SDP) беше дизајнирана на барање на Владата на Република Македонија, а имплементирана од работната група во Владата со поддршка од Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација.
Програмата имаше за цел да ги стимулира врските меѓу локалните МСП и големите странски компании кои работат во земјата. Програмата пилотира група на насочени и координирани интервенции за поддршка на локалните МСП за зголемување на нивната софистицираност, поефикасно конкурирање и интегрирање во глобалните и регионалните синџири на снабдување на големите странски компании лоцирани во и надвор од технолошко индустриски развојни зони (TIDZs).
Овој прирачник ги идентификува клучните фактори за успех во спроведувањето на СДП, го разгледува меѓународното искуство со СДП и го опишува пристапот до програмата во земјата, така што може да се искористи и да се реплицира и од страна на другите заинтересирани страни.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29428

Icon
POSITIONING FYR MACEDONIA FOR THE GLOBAL ECONOMY: THE IMPACT OF REFORMS AND INVESTMENT PROMOTION IN THE AUTOMOTIVE COMPONENTS MANUFACTURING SECTOR

Во текот на последните две децении, последователните влади и бизнис лидери во земјата активно работеа на трансформација на економијата во земјата ставајќи ја на повисока траекторија за раст базирана на технологија. За мала земја, со ограничен домашен пазар и слаба индустриска база, неопходна е градење на приватен сектор кој е конкурентен, извозно ориентиран и интегриран во глобалните синџири на вредности.
Овој извештај ги опишува параметрите на интензивните реформи и напорите за промоција на инвестиции, кои започнаа пред една деценија и придонесоа кон градење на производството базирано на технологија со повисока додадена вредност, со посебен фокус на производството на автомобилски делови.
Голем дел од извештајот е преглед на изминатиот период , како и резултатите кои беа постигнати. Меѓутоа, се предлагаат и идните чекори.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29427

Icon
FYR Macedonia Systematic Country Diagnostic: Seizing a Brighter Future for All
Icon
Supporting an Innovation Agenda for the Western Balkans
Icon
Balkan Barometer 2018 - Infographics
Icon
Balkan Barometer 2018 - Business opinion
Icon
Balkan Barometer 2018 - Public opinion
Icon
Студија на Виенскиот институт за македонскиот извоз

Прилично мала економија, како што е македонската, ќе има одржлив раст и развој доколку нејзината потрошувачка и инвестициитенавистина се развиваат заедно со растот на трговскиот сектор, а со тоа и на извозот. Тоа бара натамошни промени во макро-билансите кои допрва треба да се спроведат.

Toa ќе бара одредени приспособувања на политиките, и во однос на макро-политиките, и кога станува збор за структурните реформи. Во оваа студија подготвена од Виенскиот институт за меѓународни економски студии, предводена од д-р Владимир Глигоров, е дадена детална анализа на македонскиот извоз со конкретни насоки за подобрување.

Icon
OECD Special Economic Zones WB 2017

Tracking Special Economic Zones in the Western Balkans: Objectives, Features and Key Challenges

Овој Извештај на ОЕЦД е прв обид за систематско собирање на едно место на различните искуства на шесте економии од Западен Балкан кои се предмет на анализа во студијата, а се поврзани со детали за специјалните економски зони во секоја од нив, како тие се користат, ефективноста и придонесот кон одржливиот развој. Се прави обид за одговор на две клучни прашања:

  1. Кои погодности се нудат во СЕЗ во Западен Балкан?
  2. Влијанието на зоните врз СДИ во регионот?
Icon
Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија

Овој Извештај на НБРМ се фокусира на анализа на ефектите на Слободните економски зони, или технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ), кои претставуваат алатка во стратегиите за економски раст на земјите, особено на економиите во развој, главно преку можноста за зајакнување на нивната индустриска конкурентност.

Во анализата е направена оцената на економските ефекти од компаниите коишто работат во индустриските зони, користејќи податоци од годишните финансиски извештаи на компаниите обезбедени од Централниот регистар. Исто така, се прави процена на опортунитетниот фискален трошок на државата, но само врз основа на потенцијалните обврски на овие компании за персонален данок на доход и данокот на добивка. Последниот дел од анализата претставува обид за интегрална анализа на трошоците и придобивките (анг. cost-benefit), со обид за вклучување на финансиски најрелевантните текови поврзани со компаниите од индустриските зони.

Risitë

ФИТР објави нови јавни повици
ФИТР објави нови јавни повици
Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
Најнови вести за бизнис опкружување
Најнови вести за бизнис опкружување
Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
Објавена КИП програма
Објавена КИП програма
Објавен повикот за IPA cross border
Објавен повикот за IPA cross border
Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
previous arrow
next arrow

Events in Shtator 2023

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel
28 Gusht, 2023 29 Gusht, 2023 30 Gusht, 2023 31 Gusht, 2023 1 Shtator, 2023 2 Shtator, 2023 3 Shtator, 2023
4 Shtator, 2023 5 Shtator, 2023 6 Shtator, 2023 7 Shtator, 2023 8 Shtator, 2023 9 Shtator, 2023 10 Shtator, 2023
11 Shtator, 2023 12 Shtator, 2023 13 Shtator, 2023 14 Shtator, 2023 15 Shtator, 2023 16 Shtator, 2023 17 Shtator, 2023
18 Shtator, 2023 19 Shtator, 2023 20 Shtator, 2023 21 Shtator, 2023 22 Shtator, 2023 23 Shtator, 2023 24 Shtator, 2023
25 Shtator, 2023 26 Shtator, 2023 27 Shtator, 2023 28 Shtator, 2023 29 Shtator, 2023 30 Shtator, 2023 1 Tetor, 2023

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија