Анализи

Icon
SME Policy Index - Western Balkans and Turkey 2016

МСП се значајни креатори на работни места и економскиот раст воопшто. Посебно динамичните и развојно ориентирани МСП интегрирани во глобален ланец на вредности, се клучни за развој на продуктивноста, иновативноста и конкурентноста. Анализата на состојбите во МСП и нивото на имплементација на Актот за мали бизниси се однесува на земјите од ЈИЕ и Турција. Оваа анализа треба да им послужи на креаторите на политики и други чинители во процесот на оценка и дизајнирање на ефективни политии за МСП.

Icon
European Commision - Western Balkans report

Supporting an Innovation Agenda for the Western Balkans - Tools and Methodologies

Овој извештај дава преглед на активностите на Заедничкиот истражувачки центар од  Европската Комисија во поддршка на Иновативната Агенда за Западен Балкан, која се реализира заеднички со Директоратот за соседство и проширување - Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR). Овој извештај опфаќа преглед на сегашната ситуација во контекст на економскиот, иновативен и истражувачки потенцијал на земјите од Западен Балкан, презентирајќи алатки и методологии кои може да бидат корисни за претстојните предизвици.

Успешната структурна трансформација на економиите на Западен Балкан,   водена од иновации треба да се базира на добро разбирање на постојните економски карактеристики.

Icon
SME - FDI linkages

Study on existing business linkages between SMEs from the European Union and the Western Balkans: A focus on FDI in manufacturing sectors

Овој извештај се фокусира на постојните деловни врски меѓу МСП од ЕУ и Западен Балкан со посебен осврт на странските инвестиции од страна на  МСП од Европската Унија од преработувачката индустрија,  во шесте земји од Западен Балкан. Во извештајот се дадени следните информации:

• Мапирање на СДИ во преработувачка индустрија во Западен Балкан;

• Анализа на клучните под сектори во преработувачката индустрија;

• Специфични анализи на земјите;

• Анализа на три студии на случај за МСП од ЕУ;

• Заклучоци и препораки.

Icon
Regular Economic Report No. 13 Macedonia April 2018

Овој Извештај на Светска Банка е дел од серијата економски извештаи за регионот  и дава преглед на економските индикатори, економските политики и специфичните фактори кои влијаат на растот на економиите во земјите од Западен Балкан.                        http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report

Icon
OECD Competitiveness Outlook 2018

Овој Извештај на ОЕЦД е второ издание и претставува преглед на конкурентноста на земјите од ЈИЕ. Ова е сеопфатен преглед на политиките, регулативите и инвестициите во ЈИЕ, што претставува основа за креирање политики за структурни реформи. Се анализираат квантитативни и квалитативни информации во 17 клучни области, поделени во 600 индивидуални индикатори, а се дава и јасна компарација на политиките меѓу земјите од регионот и просекот на ЕУ и ОЕЦД.

Icon
EIB assessment of financing needs of FYROM

Овој Извештај изработен за потребите на Европската инвестициона банка, претставува дел од серијата за Западен Балкан. Во Извештајот се дава оценка на финансиските потреби на фирмите од Република Македонија и се идентификуваат пазарните пропусти кои имаат ограничувачко влијание за МСП до полесен пристап до финансии.

Icon
Извештај на Светска банка - Macedonian Venture Capital Ecosystem Diagnostic to Support the Creation of Innovative Start-ups & SMEs

Во создавањето на модел за раст базиран на иновации и извозна ориентација, потребни се значителни промени во политиките и ангажман од институциите. Во овој извештај е направена анализа на еко-системот на ризичен капитал како извор за пристап до финансии за поддршка на развојот на малите и средни иновативни претпријатија, идентификувајќи ги состојбите, актерите и предизвиците.

Icon
Извештај на Светска банка - Seizing potential for a brighter future, Systematic Country Diagnostic Concept Note, MKD SCD Concept - Note Jan 2018

Извештајот на Светска банка, дава сеопфатна анализа на македонската економија, обидувајќи се да ги идентификуваат можностите за забрзување на растот, анализирајќи ги ограничувачките фактори и можностите, како основа за понатамошна дискусија и дефинирање следни проекти.

 

Новости

ФИТР објави нови јавни повици
ФИТР објави нови јавни повици
Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
Можност за финасирање проекти за енергетска ефикасност преку кредитна линија на ЕБОР преку Охридска, Комерцијална и Шпаркасе банка
Најнови вести за бизнис опкружување
Најнови вести за бизнис опкружување
Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
Нова можност за пристап до финансии за малите и средни претпријатија преку ЕБОР
Објавена КИП програма
Објавена КИП програма
Објавен повикот за IPA cross border
Објавен повикот за IPA cross border
Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
Промоција на две нови брошури за иновации и финансирање
previous arrow
next arrow

Events in септември 2022

понеделник вторник среда четврток петок сабота недела
август 29, 2022 август 30, 2022 август 31, 2022 септември 1, 2022 септември 2, 2022 септември 3, 2022 септември 4, 2022
септември 5, 2022 септември 6, 2022 септември 7, 2022 септември 8, 2022 септември 9, 2022 септември 10, 2022 септември 11, 2022
септември 12, 2022 септември 13, 2022 септември 14, 2022 септември 15, 2022 септември 16, 2022 септември 17, 2022 септември 18, 2022
септември 19, 2022 септември 20, 2022 септември 21, 2022 септември 22, 2022 септември 23, 2022 септември 24, 2022 септември 25, 2022
септември 26, 2022 септември 27, 2022 септември 28, 2022 септември 29, 2022 септември 30, 2022 октомври 1, 2022 октомври 2, 2022

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија