Анализи

Icon
Студија на Виенскиот институт за македонскиот извоз

Прилично мала економија, како што е македонската, ќе има одржлив раст и развој доколку нејзината потрошувачка и инвестициитенавистина се развиваат заедно со растот на трговскиот сектор, а со тоа и на извозот. Тоа бара натамошни промени во макро-билансите кои допрва треба да се спроведат.

Toa ќе бара одредени приспособувања на политиките, и во однос на макро-политиките, и кога станува збор за структурните реформи. Во оваа студија подготвена од Виенскиот институт за меѓународни економски студии, предводена од д-р Владимир Глигоров, е дадена детална анализа на македонскиот извоз со конкретни насоки за подобрување.

Icon
OECD Special Economic Zones WB 2017

Tracking Special Economic Zones in the Western Balkans: Objectives, Features and Key Challenges

Овој Извештај на ОЕЦД е прв обид за систематско собирање на едно место на различните искуства на шесте економии од Западен Балкан кои се предмет на анализа во студијата, а се поврзани со детали за специјалните економски зони во секоја од нив, како тие се користат, ефективноста и придонесот кон одржливиот развој. Се прави обид за одговор на две клучни прашања:

  1. Кои погодности се нудат во СЕЗ во Западен Балкан?
  2. Влијанието на зоните врз СДИ во регионот?
Icon
Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија

Овој Извештај на НБРМ се фокусира на анализа на ефектите на Слободните економски зони, или технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ), кои претставуваат алатка во стратегиите за економски раст на земјите, особено на економиите во развој, главно преку можноста за зајакнување на нивната индустриска конкурентност.

Во анализата е направена оцената на економските ефекти од компаниите коишто работат во индустриските зони, користејќи податоци од годишните финансиски извештаи на компаниите обезбедени од Централниот регистар. Исто така, се прави процена на опортунитетниот фискален трошок на државата, но само врз основа на потенцијалните обврски на овие компании за персонален данок на доход и данокот на добивка. Последниот дел од анализата претставува обид за интегрална анализа на трошоците и придобивките (анг. cost-benefit), со обид за вклучување на финансиски најрелевантните текови поврзани со компаниите од индустриските зони.

Icon
SME Policy Index - Western Balkans and Turkey 2016

МСП се значајни креатори на работни места и економскиот раст воопшто. Посебно динамичните и развојно ориентирани МСП интегрирани во глобален ланец на вредности, се клучни за развој на продуктивноста, иновативноста и конкурентноста. Анализата на состојбите во МСП и нивото на имплементација на Актот за мали бизниси се однесува на земјите од ЈИЕ и Турција. Оваа анализа треба да им послужи на креаторите на политики и други чинители во процесот на оценка и дизајнирање на ефективни политии за МСП.

Icon
European Commision - Western Balkans report

Supporting an Innovation Agenda for the Western Balkans - Tools and Methodologies

Овој извештај дава преглед на активностите на Заедничкиот истражувачки центар од  Европската Комисија во поддршка на Иновативната Агенда за Западен Балкан, која се реализира заеднички со Директоратот за соседство и проширување - Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR). Овој извештај опфаќа преглед на сегашната ситуација во контекст на економскиот, иновативен и истражувачки потенцијал на земјите од Западен Балкан, презентирајќи алатки и методологии кои може да бидат корисни за претстојните предизвици.

Успешната структурна трансформација на економиите на Западен Балкан,   водена од иновации треба да се базира на добро разбирање на постојните економски карактеристики.

Icon
SME - FDI linkages

Study on existing business linkages between SMEs from the European Union and the Western Balkans: A focus on FDI in manufacturing sectors

Овој извештај се фокусира на постојните деловни врски меѓу МСП од ЕУ и Западен Балкан со посебен осврт на странските инвестиции од страна на  МСП од Европската Унија од преработувачката индустрија,  во шесте земји од Западен Балкан. Во извештајот се дадени следните информации:

• Мапирање на СДИ во преработувачка индустрија во Западен Балкан;

• Анализа на клучните под сектори во преработувачката индустрија;

• Специфични анализи на земјите;

• Анализа на три студии на случај за МСП од ЕУ;

• Заклучоци и препораки.

Icon
Regular Economic Report No. 13 Macedonia April 2018

Овој Извештај на Светска Банка е дел од серијата економски извештаи за регионот  и дава преглед на економските индикатори, економските политики и специфичните фактори кои влијаат на растот на економиите во земјите од Западен Балкан.                        http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report

Icon
OECD Competitiveness Outlook 2018

Овој Извештај на ОЕЦД е второ издание и претставува преглед на конкурентноста на земјите од ЈИЕ. Ова е сеопфатен преглед на политиките, регулативите и инвестициите во ЈИЕ, што претставува основа за креирање политики за структурни реформи. Се анализираат квантитативни и квалитативни информации во 17 клучни области, поделени во 600 индивидуални индикатори, а се дава и јасна компарација на политиките меѓу земјите од регионот и просекот на ЕУ и ОЕЦД.

Icon
EIB assessment of financing needs of FYROM

Овој Извештај изработен за потребите на Европската инвестициона банка, претставува дел од серијата за Западен Балкан. Во Извештајот се дава оценка на финансиските потреби на фирмите од Република Македонија и се идентификуваат пазарните пропусти кои имаат ограничувачко влијание за МСП до полесен пристап до финансии.

Icon
Извештај на Светска банка - Macedonian Venture Capital Ecosystem Diagnostic to Support the Creation of Innovative Start-ups & SMEs

Во создавањето на модел за раст базиран на иновации и извозна ориентација, потребни се значителни промени во политиките и ангажман од институциите. Во овој извештај е направена анализа на еко-системот на ризичен капитал како извор за пристап до финансии за поддршка на развојот на малите и средни иновативни претпријатија, идентификувајќи ги состојбите, актерите и предизвиците.

Новости

Драфт индустриската политика ставена на јавна расправа
Усвоен е Законот за финансиска поддршка на инвестиции
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
јули 2018
понеделник вторник среда четврток петок сабота недела
јуни 25, 2018 јуни 26, 2018 јуни 27, 2018 јуни 28, 2018 јуни 29, 2018 јуни 30, 2018 јули 1, 2018
јули 2, 2018 јули 3, 2018 јули 4, 2018 јули 5, 2018

Category: General9:00 pm: Завршен настан на Проектот за Ревизија на индустриската политика 2009-2020

9:00 pm: Завршен настан на Проектот за Ревизија на индустриската политика 2009-2020
јули 6, 2018 јули 7, 2018 јули 8, 2018
јули 9, 2018 јули 10, 2018 јули 11, 2018 јули 12, 2018 јули 13, 2018 јули 14, 2018 јули 15, 2018
јули 16, 2018 јули 17, 2018 јули 18, 2018 јули 19, 2018 јули 20, 2018 јули 21, 2018 јули 22, 2018
јули 23, 2018 јули 24, 2018 јули 25, 2018 јули 26, 2018 јули 27, 2018 јули 28, 2018 јули 29, 2018
јули 30, 2018 јули 31, 2018 август 1, 2018 август 2, 2018 август 3, 2018 август 4, 2018 август 5, 2018

Конкурентност.мк

Поддржано од

Битни Страници

  • Поддршка
  • Услуги
  • Контактирајте не

Контактирајте не

industry@economy.gov.mk

Јуриј Гагарин 15
1000 Скопје Р. Македонија