6 Конкурентност.МК
 
 
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Пристап до финансии
 
Пристапот до финансии е еден од условите эа успешно водење и развој на биэнисот, а e идентификуван како еден од најголемите проблеми со кој се соочуваат малите и средни претпријатија. Следат информации за инструментите кои ги нуди  Македонската банка за поддршка на развојот,  кредитната линија на Европската инвестициона банка - ЕИБ со поволна каматна стапка, како и повеќе информации за европски и регионални проекти  до кои пристап може да имаат и македонските компании. Дополнителни информации за можностите за полесен пристап до финансии преку меѓународни проекти и програми се достапни на ЕУ фондови и донаторска поддршка.