SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
Politika e privatësisë

Portali Konkurentnost MK i është dedikuar mbrojtjes së privatësisë dhe integritetit të të dhënave personale me të cilat vjen në kontakt gjatë punës. Në këtë politikë të privatësisë janë theksuar llojet e të dhënave personale të cilat pranohen dhe grumbullohen gjatë përdorimit të ueb-lokacionit të Konkurentnost (www.konkurentnost.mk), si dhe disa nga hapat të cilat ndërmerren për mbrojtjen e tyre.

Lexojeni me kujdes këtë Politikë të privatësisë. Shfrytëzimi dhe/ose regjistri i Juaj i cilës do qoftë pjesë të ueb-lokacionit do të thotë pranim i kësaj Politike të privatësisë. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e theksuara në këtë Politikë të privatësisë, Ju lutemi të mos e përdorni ueb-lokacionin. Kjo Politikë e privatësisë nuk përfshin informacione në vende të tjera, duke përfshirë, por duke mos u kufizuar në informacione të grumbulluara në mënyrë lokale dhe në ueb-lokacione deri te të cilat janë vendosur lidhje në ueb-lokacionin.

Politika e privatësisë në portalin Konkurentnost MK bazohet mbi Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale. Teksti i rishikuar i Ligjit në formë elektronike mund të gjendet në ueb-lokacioni e Drejtorisë për Mbrojtjen e të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë (www.dzlp.mk).


Dispozita themelore

Të gjitha të dhënat personale nën kontrollin e portalit KonkurentnostMK që janë marrë përmes ueb-lokacionit janë marrë në mënyrë vullnetare, përmes pajtimit eksplicit të pronarëve të tyre, ose nga palë të treta të cilat e kanë marrë pëlqimin e pronarëve për atë dedikim.

Të dhënat personale nën kontroll të KonkurentnostMK përdoren vetëm për dedikimin për të cilin janë grumbulluar, ndërsa në se ka nevojë të shfrytëzohen edhe për qëllime të tjera, kjo bëhet vetëm me leje eksplicite nga pronarët e tyre.

Politika e portalit KonkurentnostMK është që shënimet të cilat përmbajnë të dhëna personale të asgjësohen/shlyejnë pas skadimit të afatit të ruajtjes së tyre, në se ai është përcaktuar me kontratë ose ligj.

Të dhënat të cilat grumbullohen automatikisht përmes ueb-lokacionit të portalit KonkurentnostMK shfrytëzohen vetëm për nevoja statistikore, e jo edhe për përcjelljen e aktiviteteve të përdoruesve individual.


Ditarë të shënimeve në serverin (logime)

Për ueb-lokacionin të KonkurentnostMK dhënësi përkatës i ueb-hostingut mban ditarë në serverin në të cilat shënohet IP-adresa, ueb-shfletuesi, data dhe koha e qasjes dhe datoteka e zbritur nga ueb lokacioni, për çdo operacion të tillë. Me këto ditarë të shënimeve veprohet në pajtim me dispozitat e përgjithshme ose politika individuale e privatësisë të dhënësit të ueb-hostingut, i cili është i obliguar të veprojë në kuadër të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale dhe Ligjit për komunikime elektronike të RM.

Sipas dispozitave valide në RM, personat juridik të cilët sigurojnë internet-shërbime janë të obliguar ti ruajnë të dhënat për komunikacionin (të cilat i përmbajnë ditarët e shënimeve në serverin) më së paku 24 muaj pas krijimit të tyre për të qenë në dispozicion për organet përkatëse hetimore, në procedurën e rregulluar me ligj.

 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.