SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
NVM dhe sipërmarrësia
 
Sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përfshin 98% nga numri i tërësishëm i ndërmarrjeve ekzistuese dhe është faktor i rëndësishëm i rritjes ekonomike me rreth 68% pjesëmarrje në BPV dhe dy të tretat e të punësuarve. Si i tillë, ai paraqet prioritet themelor i politikave ekonomike të Qeverisë së RM të orientuara drejt rritjes së konkurrencës së ekonomisë maqedonase.
 
Deri tani në Republikën e Maqedonisë janë implementuara më tepër aktivitete reformuese në funksion të zhvillimit të sipërmarrësish dhe të NVM në fushat vijuese: thjeshtësimi dhe zvogëlimi i tatimeve, regjistrimi i shpejtë dhe i thjeshtë i nismës së re afariste, thjeshtësimi i procedurave administrative, zvogëlimi i shpenzimeve dhe i dokumenteve për punë afariste (gijotina rregullatore) dhe lehtësim i qasjes në mjetet për financim të investimeve.
 
Njëkohësisht, përmes projekteve dhe programeve përkatëse me mjete buxhetore dhe donatore, realizohen aktivitete dhe masa për përkrahje të sipërmarrësisë dhe NVM, me theks të posaçëm në dialogun e vazhdueshëm publik – privat. Edhe krahas kësaj, janë të nevojshme aktivitete të mëtejme për përmirësimin e rezultateve të sektorit të NVM në funksion të rritjes dhe zhvillimit të tyre më të shpejtë, shuma më të mëdha të investimeve ...
 
 
 
 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.