SI TA SHFRYTËZONI UEB PORTALIN KONKURENTNOST.MK
 
INSTITUCIONET/PROGRAMET /PROJEKTET
LËMI TË PËRKRAHJES
FONDET E BE DHE PËRKRAHJA DONATORE
THIRRJE PUBLIKE
 
 
FONDET E BE
 
Republika e Maqedonisë si vend kandidat në Bashkimin Evropian ka qasje në një numër të madh të projekteve evropiane, ku ndërmarrjet maqedonase në mënyrë të barabartë me ndërmarrjet evropiane garojnë me ide dhe projekte të veta. Programet financohen nga buxheti i Unionit. Lartësinë e buxheteve dhe kohëzgjatjen e tyre (zakonisht 4 – 7 vjet) e përcakton Këshilli i Evropës. Në përgjithësi, nuk ekzistojnë kuota të ndara kombëtare për programet, në kuptim të shpërndarjes, por mjetet shpërndahen sipas lëmenjve në pajtim me prioritetet dhe qëllimet e dhëna për zhvillim të Unionit Evropian.
Programet e Unionit e përfshijnë pothuajse çdo lëmi të jetës socio-ekonomike të qytetarëve evropian: arsim, kulturë, të rinj, mediume, çështje sociale, zhvillimi i NVM, ambient jetësor, transport, shëndetësi publike, bashkëpunim juridik, luftë kundër dhunës, krimit, terrorizmit, mandej për shoqërinë informatike, doganat dhe tatimet. Çdo program e ka internet-faqen e vet, ku janë të qasshme të gjitha informacionet e ndërlidhura me qëllimet e tija, aktivitetet, buxhetet, thirrjet dhe projektet e realizuara deri tani
Më tepër informacione për programet të cilat ofrohen mund të merren nga publikimi i UE (European Union Support Programmes for SMEs ), dhe gjithashtu edhe përmes ueb faqes të Sekretariatit për çështje evropiane  http://www.sep.gov.mk/Default.aspx?ContentID=28 Si ueb faqe plotësuese e rekomandojmë http://www.eu-projekti.info/ ku në gjuhën kroate janë prezantuar të dhëna themelore për programet dhe thirrjet publike në vazhdë e sipër valide për ndërmarrjet nga regjioni.

 
 
RISI DHE KUMTESA
 
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 14-11-2017

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
СООПШТЕНИЕ за продолжување на рокот на Јавниот повик за поддршка на патенти / 03-08-2016

СООПШТЕНИЕ
Министерството за економија ги известува заинтересираните физички лица дека рокот за аплицирае на објавениот ...
ЈАВЕН ПОВИК за организирање на специјализирани длабински технолошки обуки / 22-06-2016

  
 
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Врз основа на дел II, област ...
Иницијатива за пронаоѓање добавувачи од државите од Западен Балкан за германски производни компании / 15-04-2016Германската стопанска комора во Македонија, заедно со останатите регионални комори во соседните земји, ...
Објавен Јавен повик за поддршка на брзорастечки фирми Газели преку грант до 615.000,00 денари по работодавач / 12-02-2016

Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за програми и мерки ...
Нови можности за финансирање на иновативни компании преку Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ) и групацијата „ПроКредит“ / 09-02-2016

më tepër

më tepër risi dhe kumtesa  
 

Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë

KONKURENTNOST.MK – Ueb portali qendror për informim të bashkësisë afariste për mundësitë për përkrahjen e konkurrencës
 

Ueb portali është i përpunuar me ndihmë të Projektit të USAID për avancimin e investimit dhe të eksportit.
Informacionet e botuara në këtë ueb faqe nuk i shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar ose të Qeverisë së SHBA.